תקנון

אתר גלידת שטראוס בע"מ

1. האתר מנוהל ומופעל על ידי גלידת שטראוס בע"מ (להלן :"החברה" או "גלידת שטראוס).
 
2. הגישה לאתר והשימוש באתר לרבות בתכנים הכלולים בו, כפופים להסכמת המשתמש השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), אשר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש ו/או משתמש באתר (להלן: "המשתמש"), עבור כל מטרה שהיא.
 
3. השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"), אשר מסדירים את היחסים בין השימוש להלן.
 
4. גלישה לאתר מאשר המשתמש כי הוא קרא והסכים לכל תנאי השימוש באתר. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, הוא מתבקש להפסיק להשתמש באתר באופן מיידי.
 
5. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש באתר, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לצרכים סטטיסטיים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית הקשורה למשתמש מסוים.
 
6. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים ללשון נקבה, הכל לפי ההקשר.
 
7 . כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות בלבד והם לא ישמשו לפרשנות התנאים מטרה אחרת או לכל.
 
תנאי השימוש באתר
8. המשתמש רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. 
 
9.אין להשתמש בתכנים באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש, אלא אם ניתנה ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ואם תינתן -בכפוף לתנאי ההסכמה. 

10. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בעשותו שימוש באתר הוא לא יעשה כל שימוש המנוגד להוראות חוק.
 
11. החברה אינה מתחייבת לפרסם תכנים אשר ישלחו המשתמשים באתר,למקומות באתר, והיא רשאית לבדוק את התכנים האמורים לפני פרסומם ולא לפרסם תכנים אשר סותרים את המיועדים לכך הוראות הדין ו/או תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם ו/או שיש בהם כדי לפגוע בטעם הטוב וזאת על פי שיקול הבלעדי של החברה.למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. למען הסר ספק, כל אחריות בקשר לתכניםהאמורים תחול על המשתמש שמסרם לפרסום . 
 
זמינות מוצרים
12. התייחסות למוצר או שירות באתר אינם מהווים הצעה למכירה או לאספקה של  מוצר או שירות. על המשתמש לבדוק את המידע המדויק בכל הקשור לזמינות ו/או להתאמת המוצר ו/או השירות לצרכי המשתמש וזאת טרם רכישתו.
 
זכויות יוצרים וסימני מסחר  
13. האתר בכללותו, לרבות עיצובו, תוכנו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר, הינם קניינם הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בו,והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או דיני מדינות זרות. 
     
14. המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשווק ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג ו/או לשנות ו/או לייצר עבודות נגזרות לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב,לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה(ככל שתינתן).
 
15. השימוש באתר הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולא תישמע כל טענה מכל סוג שהיא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
 
אתרים מקושרים
16. באתר ימצאו קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. העובדה כי החברה מקשרת לתכנים אלה אינה מטילה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא על החברה.
17. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. המשתמש ישא באחריות המלאה והבלעדית  לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם מכך.
18. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו או להימנע מהוספת קישורים חדשים וכן רשאית להוסיף קישורים חדשים – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
זמינות האתר
19. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לרבות המידע שבו לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים,  קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של  החברה ו/או של מי מטעמה.
 
20. לא תהיה למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת נגד החברה או מי מטעמה אשר נובעים מנסיבות ו/או טעמים שאינם תלויים בחברה, אינם בשליטתה ואשר אינם ניתנים לצפייה מראש כגון ורק לשם  הדוגמאות: נפילת האתר של החברה ו/או סיבה הקשורה בליקויים ו/או תקלות  ו/או בעיות הנובעות כתוצאה מהמחשב של המשתמש.
 
הדין החל
21. על תנאי שימוש אלו, על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 
 
22. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים ל-אביב-יפו.
 
23. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת  התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 
 

תקנון תנאי השימוש 


כללי
1. האתר מנוהל ומופעל על ידי גלידת שטראוס בע"מ (להלן: "החברה" או "גלידת שטראוס").
 
2. הגישה לאתר והשימוש באתר לרבות בתכנים הכלולים בו, כפופים להסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש אשר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש ו/או משתמש באתר" להלן: "המשתמש"), עבור כל מטרה שהיא.

3. בגלישה לאתר מאשר המשתמש כי הוא קרא והסכים לכל תנאי השימוש באתר. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, הוא מתבקש להפסיק להשתמש באתר באופן מיידי.

4. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש באתר, בין בעצמה ובין על ידי מי מטעמה, לצרכים סטטיסטיים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית הקשורה למשתמש מסוים. לפרטים נוספים ראה את עקרונות הפרטיות של יוניליוור.

5. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים ללשון נקבה, הכל לפי ההקשר.

6. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות בלבד והם לא ישמשו לפרשנות התנאים מטרה אחרת או לכל.
 
תנאי השימוש באתר
7. המשתמש רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 
8. אין להשתמש בתכנים באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש, אלא אם ניתנה ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ואם תינתן- בכפוף לתנאי ההסכמה.

9. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בעשותו שימוש באתר הוא לא יעשה כל שימוש המנוגד להוראות חוק.

10. החברה אינה מתחייבת לפרסם תכנים אשר ישלחו המשתמשים באתר, למקומות באתר, והיא רשאית לבדוק את התכנים האמורים לפני פרסומם ולא לפרסם תכנים אשר סותרים את המיועדים לכך הוראות הדין ו/או תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם ו/או שיש בהם כדי לפגוע בטעם הטוב וזאת על פי שיקול הבלעדי של החברה. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. למען הסר ספק, כל אחריות בקשר לתכנים
האמורים תחול על המשתמש שמסרם לפרסום .
 
זמינות מוצרים
11. התייחסות למוצר או שירות באתר אינם מהווים הצעה למכירה או לאספקה של מוצר או שירות. על המשתמש לבדוק את המידע המדויק בכל הקשור לזמינות ו/או להתאמת המוצר ו/או השירות לצרכי המשתמש וזאת טרם רכישתו.
 
זכויות יוצרים וסימני מסחר
12. האתר בכללותו, לרבות עיצובו, תוכנו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר, הינם קניינם הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי שהרשה לחברה להשתמש בו,והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או דיני מדינות זרות.

13. המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשווק ו/או לפרסם ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג ו/או לשנות ו/או לייצר עבודות נגזרות לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

14. השימוש באתר הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולא תישמע כל טענה מכל סוג שהיא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

אתרים מקושרים
15. באתר ימצאו קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט. העובדה כי החברה מקשרת לתכנים אלה אינה מטילה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא על החברה.
 
16.החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. המשתמש ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם מכך.

17. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו או להימנע מהוספת קישורים חדשים וכן רשאית להוסיף קישורים חדשים – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

זמינות האתר
18. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לרבות המידע שבו לא יופרעו ,יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של החברה ו/או של מי מטעמה.

19. לא תהיה למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת נגד החברה או מי מטעמה אשר נובעים מנסיבות ו/או טעמים שאינם תלויים בחברה, אינם בשליטתה ואשר אינם ניתנים לצפייה מראש כגון ורק לשם הדוגמאות: נפילת האתר של החברה ו/או סיבה הקשורה בליקויים ו/או תקלות ו/או בעיות הנובעות כתוצאה מהמחשב של המשתמש.
 
הדין החל
20. על תנאי שימוש אלו, על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .

21. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים ל-אביב-יפו.

22. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר ותואמת את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.